PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, UEBART informa als usuaris del seu website que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats en els seues pàgines, serien introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de UEBART, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre ambdues parts. així mateix, UEBART informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça UEBART; C/El Port, nº11, 46850 l’Olleria (València). Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTELECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge dels seues pàginas pertanyen, per si o com a cessionària, a UEBART i seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació publica i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seues pàgines web sense el consentiment exprés de UEBART.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

UEBART es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda de les seues pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i UEBART es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es poguera suscitar entre l’usuari i UEBART, els jutjats o tribunals propis de la localitat d’Ontinyent, València.